Leerstof & ToetsenLeerstof van het 4de leerjaar

Wiskunde
Tijdens de lessen wiskunde zullen verschillende domeinen aan bod komen: getallenkennis, bewerkingen (optellen, aftrekken,...), metend rekenen (lengtematen,...) en meetkunde (hoeken,...), toepassingen.
De toetsen plannen we op voorhand op de maandkalender en in de schoolagenda. Kleine overhoringen (bvb. tafels) kunnen wel zonder waarschuwing afgenomen worden. Deze inhoud dienen de kinderen immers te kennen.

Taal
Taal is erg belangrijk. We hebben het dagelijks nodig, zeker voor een goede communicatie. Daarom hechten we in deze klas veel belang aan de Nederlandse taal.
Tijdens de lessen taal komen ook hier verschillende domeinen aan bod: begrijpend lezen (een tekst lezen en vragen oplossen), taalbeschouwing (woorden leren kennen, woord- en zinsleer), luisteren en spreken (actua, spreekbeurt, boekpromotie,…) en schrijven (zelf een verhaal schrijven,...).
We werken met het werkboek ‘Tijd voor taal accent’. Het werkboek is opgedeeld in thema’s. Na elk thema is er een toets gepland. Deze wordt ook tijdig meegedeeld via agenda en maandkalender. Vergeet vooral de woordenschat uit het taalboek niet te studeren! Na elk thema krijgen de leerlingen een oefenbundel mee. Deze invullen is een goede voorbereiding op de toets!

Spelling
In de lessen spelling werken we met woordpakketten. Een twintigtal woorden worden gedurende een hele week ingeoefend. Ook krijgen de leerlingen hier steeds een huistaak over mee.   De week erna volgt een klein dictee op 15 punten. We werken hier met het werkschriftje ‘tijd voor taal accent spelling’. Er zijn ook Z(org)schriften met aangepaste huistaken.
--> dictee vorige woordpakket + aanbreng nieuw woordpakket (WP) + meegeven huistaak
-->afgeven van de huistaak op afgesproken dag
--> terugkrijgen van verbeterde huistaak zodat de moeilijke woorden nog eens ingeoefend kunnen worden voor het dictee. 

Wereldoriëntatie
In deze lessen zien we verschillende onderdelen van de maatschappij: de geschiedenis, de natuur, iets over de aarde, over de samenleving,...
We werken met de methode ‘Mundo’. Elk kind heeft een werkboekje en een bronnenboek. Per thema is er een werkboekje. Na elk thema zijn er twee toetsen: een gesloten toets waarbij de leerlingen geen hulpmiddelen krijgen en een open toets, een toets waarbij ze hun werkboekje en bronnenboek mogen gebruiken om de vragen op te lossen. De planning van de toetsen wordt ook tijdig meegedeeld. Op de website van Mundo vinden de kinderen oefentoetsen. Deze zijn een ideale voorbereiding op de echte toetsen!
Voor elke toets doen we meestal ook een quiz. Op basis hiervan weten de kinderen welke onderdelen ze nog niet zo goed gestudeerd hebben. Deze moeten ze dan ’s avonds nog eens extra bekijken.

Muzische vorming
Tekenen/schilderen ,knutselen, maar ook een liedje aanleren,zelf muziek maken, toneel spelen,...

Naschoolse lessen Frans
Deze vinden plaats op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf half 4 tot 4uur. We oefenen basisleerstof Frans waarbij de kinderen vooral gestimuleerd worden om Frans te durven spreken. We oefenen dikwijls onder de vorm van een dialoogje en al zingend zullen we ook heel wat leren. De mapjes worden regelmatig meegegeven naar huis. Het is leuk om ook thuis de dialoogjes eens samen met je kind te lezen als extra inoefening.Toetsen
Naast de geplande toetsen, kunnen er ook onaangekondigde toetsen  plaatsvinden. Zo weet de juf goed hoe ver de leerlingen staan. Regelmatig worden de toetsenmap en het dicteeschrift meegegeven naar huis. Deze dienen dan verbeterd en gehandtekend te worden tegen de volgende dag.
In december en juni staat er een grotere toetsenperiode op de planning. De kinderen leren zelf de leerstof inplannen op een weekoverzicht. Ook de toetsenplanning wordt ruim op voorhand meegegeven.
Als wij merken dat het in de klas niet loopt zoals verwacht, zullen jullie hiervan zeker op de hoogte worden gebracht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.